B1 Visa

B1 Visa

לחברות ישראליות שמעוניינות להעסיק עובדים זרים.

חברות ישראליות אשר מתקשרות בהסכמים למתן שירותים עם חברות זרות, יכולות להזמין עובדים מומחים לעבוד בישראל.

מומחים זרים בעלי כישורים מקצועיים או מומחיות נדרשים יכולים לעבוד באופן זמני בישראל, בהזמנת החברה הישראלית.

על מנת שמומחה זר יעבוד בישראל, עליו לקבל אשרת עבודה ואשרת וויזה מסוג B1.

קבלת היתר עבודה ו-וויזת B1 מותנית בעמידה בקריטריונים מסוימים, התלויים בפרק הזמן שלגביו נדרש היתר העבודה (45 ימים, 90 ימים או 12 חודשים).

רשות האוכלוסין וההגירה הציגה לאחרונה חידושים משמעותיים בכללים לקבלת היתרי עבודה וויזה מסוג B1 למומחים זרים.

יש לציין כי כללים אלו חלים רק על אזרחי מדינות הפטורות מאשרת כניסה לישראל.

 

תהליך דיגיטלי חדש

כחלק מאסטרטגיית היעילות של רשות האוכלוסין וההגירה, יושמה מערכת דיגיטלית חדשה הן עבור אישורי עבודה והן עבור בקשות לוויזת B1.

הבקשה להיתר עבודה מוגשת דיגיטלית לרשות לרישום האוכלוסין וההגירה.

לאחר שהונפק אישור עבודה למומחה זר, הבקשה לוויזת B1 מוגשת גם על פי הכללים החדשים – באופן דיגיטלי.

הבקשה מועברת לאגף ההיתרים של רשות האוכלוסין וההגירה לשם אישור/דחייה. אם תאושר, עם כניסת המומחה הזר לישראל, יקבל תעודה דיגיטלית, שיש לשמור אותה יחד עם הדרכון. אין עוד צורך למסור פיזית את הדרכון על מנת להדפיס את הוויזה על דפי הדרכון.

 

משרד עורכי הדין שלנו מסייע בקבלת היתרי עבודה וויזות B1 למומחים זרים, בהתבסס על ייפוי כוח, אנו מטפלים בכל הליך הגשת הבקשה עבור החברה שלך.