מי זכאי לאזרחות פולנית וכיצד מוגשת הבקשה

מי זכאי לאזרחות פולנית וכיצד מוגשת הבקשה

מי זכאי לאזרחות פולנית וכיצד מוגשת הבקשה?

על פי חוק האזרחות (הפולני) מיום 15.08.2012 ילידי פולין וצאצאיהם הינם זכאים לקבל אישור אזרחות פולנית ודרכון פולני, בתנאי שעל פי הוראות החוק החל בעת עזיבת פולין על ידיהם, לא אבדו את אזרחותם ו / או לא ויתרו עליה.

מי יכול לבקש אישור אזרחות:
- ילידי פולין,
- צאצאי ילידי פולין שנפטרו,
- ילדי ישראלים אשר קיבלו כבר את אישור האזרחות ()

ילידי פולין

להלן רשימת המסמכים הדרושים להכנת בקשה לאישור אזרחות פולנית במקרה דנן:

הערות כלליות

 1. כאשר בידי המבקש אין תעודת לידה ו / או נישואין מפולין, משרדנו ידאג לחיפוש התעודה והוצאתה *. 1
 2. במקרה בו יליד פולין עזב את פולין בהיותו קטין, יש להמציא את התעודותהמפורטות להלן גם לגבי הורה עמו עלה המבקש ארצה.
 3. מי שעלה ארצה לפני 19/01/1951 בהיותו קטין יכול להגיש בקשה רק בתנאי שאביו לא שירת בצה"ל עד 19/01/1951.
 4. גבר (מעל גיל 18) ושעלה ארצה לפני 19/01/1951, יכול לבקש אזרחות רק בתנאי שלא שירת בצה "ל * 2 עד לתאריך הזה.

רשימת התעודות ו / או פרטים לגבי המבקש

 1. תעודת לידה מפולין.
 2. תעודת נישואין (מפולין או ממקום אחר).
 3. תעודת שינוי שם (משפחה או פרטי) - במקרה ונעשה שינוי שם- הוצאה במשרד הפנים.
 4. תעודה המעידה על אזרחות ישראלית - יש להזמין אותה ממשרד הפנים, התעודה ניתנת בתשלום אגרה בסך של 75 ש"ח. (דרכון ו / או עמספקדםא
 5. תעודה המעידה על שירות צבאי בצה"ל - רלוונטי לגבי גברים אשר עזבו את גבולות פולין לפני 01.19.1951 תעודה זו ניתן לקבל מאת קצין העיר לפי מקום המגורים האחרון . * 5
 6. תמצית רישום ממרשם האוכלוסין (משרד הפנים).
 7. צילום דרכון ישראלי בתוקף (אם יש הארכה, לצלם גם את דף הארכה).
 8. תמונת פספורט.

ילידי פולין אשר איבדו את אזרחותם רשאים לבקש מאת שר הפנים להניק להם את אזרחות הפולנית מחדש. ההענקה אינה אישית וניתנתן לילידי פולין בלבד ואינה מזכה באזרחות את הצאצאים.

צאצאי ילידי פולין שנפטרו

כצד מוגשת הבקשה

להלן רשימת המסמכים הדרושים להכנת בקשה לאישור אזרחות פולנית במקרה דנן:

הערות כלליות

 1. בהתאם לחוק האזרחות החדש (בפולין) שנכנס לתוקף ביום 15/08/2012 זכותם של צאצאי ילידי פולין שנפטרו, לבקש אישור האזרחות הפולנית, ממגבלרם לשנלשנ. חייבים להגיש בו זמנית בקשה לאישור האזרחות של ההורה ו / או הורה ההורה שנפטרו ושל המבקש עצמו.
 2. כאשר בידי המבקש אין תעודת לידה ו / או נישואין מפולין, משרדנו ידאג לחיפוש התעודה והוצאתה *. 3
 3. היה ויליד פולין עזב את פולין בהיותו קטין, יש להמציא את התעודותהמפורטות להלן גם לגבי הורה (אב) עמו הוא עלה ארצה.
 4. לגבי אלו שעלו ארצה לפני 19/01/1951 ומלאו להם 18 שנה, ניתן לבקש אזרחות פולנית רק בתנאי שלא שירת בצה"ל *, לגבי אלו שעזבו את פולין לפנלפנכנכנ/0/0/0

א. רשימת התעודות ו / או פרטים לגבי ההורה שנפטר

 1. תעודת לידה מפולין.
 2. תעודת נישואין.
 3. תעודת שינוי שם - במקרה שההורה שנפטר שינה / תה את שמו / ה (משפחה או פרטי).
 4. תעודה המעידה על אזרחות ישראלית - יש להזמין אותה ממשרד הפנים, התעודה ניתנת בתשלום אגרה של 75 ש"ח. (דרכון ו / או תעואתזהזה.
 5. תעודה המעידה על שירות צבאי בצה"ל - רלוונטי לגבי גברים אשר עזבו את גבולות פולין לפני 19/01/1951 תעודה זו ניתן לקבל מאת קצין העיר לפי מקום המגורים האחרון . * 5

ב. רשימת התעודות ו / או פרטים לגבי המבקש עצמו

 1. תעודת לידה - צריך להופיע שם נעורים של אמא– 2 עותקים מקור (משרד הפנים).
 2. תמצית רישום ממרשם האוכלוסין (משרד הפנים).
 3. תעודת נישואין ברבנות, נא להוציא עותק מאושר - לא צילום, במקרה של מי שנישא יותר מפעם אחת, את כל
 4. תעודה המעידה על אזרחות ישראלית - עלות 75 ש"ח (משרד הפנים).
 5. תעודת שינוי שם - אם נעשה שינוי שם שלא עקב נישואין (משרד הפנים).
 6. צילום דרכון ישראלי בתוקף - לצלם דף הארכת תוקף אם יש כזה.
 7. תמונת פספורט.

ילידי ישראל שבידי הוריהם הם אישור אזרחות פולנית ("דור שני")

כצד מוגשת הבקשה

להלן רשימת המסמכים אשר עליך להמציא למשרדנו לצורך הכנת תיק בקשה לאישור אזרחות פולנית במקרה דנן:

 1. תעודת לידה - צריך להופיע שם נעורים של אמא– 2 עותקים מקור (הוצאה במשרד הפנים).
 2. תמצית רישום ממרשם האוכלוסין (הוצאה במשרד הפנים).
 3. תעודת נישואין (הוצאה ברבנות, להוציא עותק מאושר ולא צילום), במקרה של מי שנישא יותר מפעם אחת, את כל תעודות הניששאעלשש
 4. תעודה המעידה על אזרחות ישראלית - (הוצאה במשרד הפנים, אגרה בסך של 75 ש"ח).
 5. תעודת שינוי שם - במידה ונעשה שינוי שם שלא עקב הנישואין (הוצאה במשרד הפנים).
 6. אישור האזרחות הפולנית של אבא / אמא.
 7. תעודת נישואין של ההורים (מפולין או מישראל לפי עניין).
 8. צילום דרכון ישראלי בתוקף - לצלם הארכת תוקף אם יש כזה.
 9. 9. תמונת פספורט.

מצב משפחתי - תאריך ומקום נישואין (גירושין), פרטים אישיים של בן / בת הזוג (שם פרטי, שם משפחה, תאריך מקמק מקםם, ר .םל, שמשמםל

מידע למעוניינים בקבלת דרכון פולני לאחר קבלת אישור אזרחות פולנית

כללי:

 1. להוצאת דרכון פולני בקשה ניתן להגיש באופן אישי אך ורק בקונסוליה הפולנית בת"א אך בטרם הגשתה על המבקש להכיל את התעודות האישיות (ת.לידה, ת. נישואין / גירושין, ת. שינוי שם) כאשר הן רשומות במשרד המוסמך בפולין.

הערות:

 1. את התעודות שרישומן בפולין מתבקש יש להמציא במקור. יש לדאוג שבתעודת הלידה שנערכה והוצאה בישראל יופיעו הפרטים לגבי שמות ההורים ושם הנעורים של אמא. בקשר ל ת. נישואין לא מתקבלים צילומים שלגביהם הוטמנה חותמת של הרבנות "נאמן למקור" יש לדאוג שהרבנות תוציא עותק מודפס, ערוך לפי הטותומת
 2. גברים אשר נולדו בפולין ויש בידיהם ת.לידה פולנית עכשווית ולא נעשה שינוי פרטים / שמות כלשהם לעומת הפרטים / המופיעיםםב שמות הלידה הפולנית לא זקוקים לרישום שאר התעודות בפולין.

באמצעות משרדינו ניתן לרשום בפולין תעודות לידה ותעודות נישואין.

1 ראה רשימת העלויות *
2 * גם שרות מילואים נחשב על פי הדין הפולני כשרות צבאי הגורם לאובדן אזרחות פולנית
3 * ראה רשימת העלויות
4 * גם שרות מילואים נחשב על פי הדין הפולני כשירות צבאי הגורם לאובדן אזרחות פולנית .
5 * גם שרות מילואים נחשב על פי הדין הפולני כשירות צבאי הגורם לאובדן אזרחות פולנית.

צרו קשר 🠆