הקמת חברה בפולין

משרדנו מסייע בהקמת תאגידים מקומיים, מסוגים שונים, בפולין. הקמת התאגיד מתבצעת באמצעות ייפוי כח הניתן על ידי הלקוח. התהליך כולל יעוץ לגבי סוג התאגיד (חברה בע"מ או שותפות מוגבלת, שותפות מוגבלת עם חברה בע"מ כשותף מוביל וכיו"ב) המתאים ביותר למבנה הפעילות המתוכננת ולתכנון המס.

בעלי מניות בחברה פולנית יכולים להיות יחידים או חברות. ההון המינימלי של חברה בערבון מוגבל הוא 5,000 זלוטי פולני.

רישום חברה מתבצע בשלוש רשויות במקביל: רשם החברות המקומי, הלשכה לסטטיסטיקה ורשויות המס. בנוסף, משנת 2020 הוטלה חובת דיווח על הנהנים בכל חברה חדשה ועל כל שינוי בהרכב בעלי המניות (הנהנים) למרשם מרכזי של הנהנים  – CBBR. דיווח ייעשה תוך שבעה ימים מיום הקמת החברה או שינוי בחברה.

באמצעות משרדנו ניתן לבצע שינויים מבנים בחברה, העברת מניות, שינוי בעלי תפקידים וכיו"ב.