אכיפת פסקי חוץ

לעתים צדדים ניהלו משפט בחו"ל ואף ניתן פסק דין אך נכסי החייב נמצאים בישראל ורק באמצעותם יכול הזוכה להיפרע. על מנת להוציא אל הפועל בישראל פסק דין שניתן בחו"ל נדרש לנקוט בתהליך אכיפת פסק חוץ.

על מנת שבית המשפט בישראל יוכל להכריז על פסק חוץ כבר אכיפה בארץ, על פסק החוץ לעמוד תחילה במספר תנאים מקדימים כלהלן:

  • פסק הדין ניתן במדינה שלפי דיניה בתי-המשפט שלה היו מוסמכים לתתו
  • פסק הדין אינו ניתן עוד לערעור במדינה בה הוא ניתן
  • פסק הדין הינו בר-ביצוע במדינה בה הוא ניתן
  • תכנו של הפסק אינו סותר את תקנת הציבור
  • קיימת הדדיות בין מדינה בה ניתן פסק הדין לבין מדינת ישראל (לפי דיניה של המדינה בה ניתן פסק הדין אוכפים פסקים של בתי-המשפט בישראל).

להוכחת קיומם של התנאים המקדמים הנ"ל לפי הדין של המדינה בה ניתן פסק הדין נדרשת חוות דעת של מומחה לדין זר.