אכיפת פסק חוץ

בקשה לאכיפת פסק חוץ בישראל חייבת להיות נתמכת בחוות דעת מומחה לדין של המדינה בה ניתן פסק הדין, כהוכחה שפסק החוץ עומד בתנאים המקדמיים המאפשרים את אכיפתו בישראל:

  • ניתן במדינה שלפי דיניה בתי-המשפט שלה היו מוסמכים לתתו.
  • הוא אינו ניתן עוד לערעור במדינה בה הוא ניתן
  • הינו בר-ביצוע במדינה בה הוא ניתן
  • משרדו מטפל בתביעות לאכיפת פסקי דין שניתנו על ידי בתי משפט בפולין ומספק חוות דעת להוכחת קיומם של התנאים המקדמים הנ"ל לפי הדין הפולני.