צירוף צד זר ביזיון בית משפט

האם ניתן לנקוט בסנקציה לפי פקודת "ביזיון בית המשפט" גם נגד "צד זר" שאינו בעל דין בהליך המשפטי?

העיגון בחוק:

פקודת בזיון בית משפט* חא"י, פרק כ"ג, מס' 12 לש'1929 (להלן: "הפקודה")
המסרב לציית לצווי-בית-המשפט פק' 50 לש' 1947
6. (1) בית המשפט העליון, בית משפט מיוחד שנתכונן עפ"י סעיף 55 של דבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922, בית המשפט המחוזי ובית משפט השלום, תהא להם הסמכות לאכוף אדם בקנס או במאסר לציית לכל צו שניתן על ידם והמצווה לעשות איזה מעשה או האוסר לעשות כל מעשה.

צירוף צד זר ביזיון בית משפט

מה אפשר לעשות אם קבלתם צו שיפוטי בהליך אזרחי והופר על ידי גורם שאינו צד להליך?

בהתאם להלכה פסוקה "מוניות הדר לוד"; מפי כבוד השופט אהרון ברק, בית המשפט מוסמך להפעיל את כוחו על פי פקודת בזיון בית המשפט גם כנגד כל אדם, ולא רק כנגד בעל דין שנגדו ניתן הצו .

בית המשפט רשאי לפי שיקול הדעת ומנסיבות מיוחדות להורות על צירוף צד זר להליך, תנאים לצירוף ואכיפת צו כלפי אדם שאינו צד להליך:
על פי ההלכה שנקבעה, סעיף 6 לפקודה להלן מהווה מסגרת משפטית לפיה ניתן לצרף לבקשה על פי הפקודה אדם אינו חייב על פי צו כאשר מעשיו מביאים לידי הפרת הצו על-ידי החייב.

קיימת שני תנאים שנקבעו אשר חייבים להתקיים כלפי אותו "זר" על מנת שניתן יהיה לאכוף עליו את הציות לצו:

  1. הוא יודע את דבר קיומו של הצו השיפוטי ואת תוכנו
  2. מעשיו הם שסייעו להפרת הצו על ידי המחויב בו.

בפסק הדין המנחה "מוניות הדר לוד" קבע כבוד השופט ברק רשימה פתוחה של הקטגוריות של אותם "זרים" שבוודאות ניתן לנקוט נגדם אכיפה לפי הפקודה.

בין השאר נקבע כלל חשוב בעל תפקיד בתאגיד, תאגיד אינו שהות עצמית ולרוב בעל התאגיד הינו אחראי על פעולות התאגיד, וסביר להניח שבעל התאגיד ידע על ההפרה במידה והצד המפר הינו תאגיד.

חשוב מאוד "תאגידים ו/או לקוחות פרטיים" לאחר שקבלתם צו והוא הופר על ידי גורם כלשהו, להתייעץ עם עורך דין מנוסה ומקצועי.

לאחרונה משרדנו רשם הצלחה כאשר שכנע בית המשפט שהתקיימו הדרישות כנ"ל, ובזאת הורה בית המשפט לבקשתנו על צירוף צד זר להליך ולהפעלת הצו נגדו.